Zdravotnický personál vyjádřil potřebu mít k dispozici produkt, který by shromažďoval důležité informace o systému Tactical Combat Casualty Care (TCCC/TC3) a optimalizoval je pro zařízení typu mobilních telefonů a tabletů. Ten samý zdravotnický personál požadoval, aby byly guidelines převedeny do algoritmického formátu. Hloubková revize TC3 guidelines nabídla možnost zahrnout do aktualizovaných postupů ,,lessons learned‘‘ za posledních 15 let konfliktů, které nebyly doposud do guidelines implementovány. Navrhované změny umožnily Defence Health Agency poskytovat zdravotnickému personálu informace šité na míru přes nově spuštěný web.

duchon - magazin.jpg

Souhrn doporučovaných změn:

Celkově bylo v dokumentu zmíněno 23 požadovaných změn:

1) Přidání bodu „Zbudování bezpečnostního perimetru na úvod fáze Tactical Field Care.‘‘

2) Specifikování „Zajištění jak zbraně, tak i komunikačních prostředků od zraněného se změněným stavem vědomí v úvodu TFC“.

3) Přidání paragrafu „Massive hemorrhage“, jakožto první zdravotnické intervence na úrovni TFC a TACEVAC.

4) Změnia názvu sekce „Breathing“ za „Respiration/Breathing“

5) Změna názvu sekce „Bleeding“ za „Circulation“. Vytvoření první podsekce „Bleeding“ a zahrnutí aplikace pánevního pásu do této subkategorie, odstranění TQ, přidání dalšího TQ, konverzi TQ, zaznamenání časů aplikace TQ. Následování subkategorie „Bleeding“ další subkategorií „i.v. přístup“, „TXA“ a „Tekutinová resuscitace“.

6) Přesunutí bodu, týkajícího se zahájení pulzní oxymetrie do sekce „Respiration/Breathing“

7) Přidání „známou nebo předpokládanou inhalaci kouře, jako indikaci k aplikaci kyslíku, pokud je dostupný“.

8) V kategorii Hemorrhage control nahrazení pojmu „místo poranění“ za „krvácející místo“.

9) Přidání „Odstraň zaškrcovadlo, pokud jej není potřeba ke kontrole krvácení“ do subkategorie „Bleeding control“.

10) Úprava bodu „Kontroluj distální puls, pokud je to možné“ a bližší specifikace pojmu „pokud je to možné“ vzhledem k nevyužitelnosti této kontroly u traumatických amputací.

11) Vysvětlení, že X-Stat, stejně jako ostatní hemostatika, by neměl být odstraňován v poli poté, co byl aplikován ke kontrole krvácení, ale že by měl být buďto přidán další X-Stat nebo odlišné hemostatikum přes prvotně aplikované a nefunkční hemostatikum.

12) Vysvětlení požadavku na zdokumentování aplikovaných turniketů.

13) Specifikace indikace pro zajištění i.v./i.o. vstupu.

14) Vysvětlení významu časové urgence a trvání infúze TXA.

15) Specifikace faktu, že prevence hypotermie by měla být zahájena současně s tekutinovou resuscitací, pokud to bylo dříve indikováno.

16) Vyřazení Cefotetanu, jako doporučované antibiotické možnosti terapie.

17) Přidání požadavku na zdokumentování výsledků rychlého polního testu zrakové ostrosti, při známém nebo předpokládaném poranění oka.

18) Doporučení rozšířené elektronické monitorace v TFC, pokud je tato technologie na této úrovni péče dostupná.

19) Změna názvu „Combat pill pack“ na „Combat Wound and Medication Pack“.

20) Rozšíření komunikačního odstavce v TFC tak, aby zahrnoval komunikaci s taktickým velením a evakuačním systémem, stejně tak, jako se zraněným. Přidat podobný odstavec do sekce TACEVAC.

21) Přidání sekce o přípravě zraněného na evakuaci, na konec fáze TFC.

22) Přidání sekce o předávání péče z TFC na TACEVAC.

23) Přestavba guidelines tak, aby odrážely aktuální prioritu klinických intervencí.

Původní guidelines byly zveřejněny v roce 1996 v časopisu „Military Medicine“. Kompletní revize současných guidelines představovaných zde, proběhla více než 20 let poté. Během tohoto období byly spojené státy zapojeny do dvou významných konfliktů, zahrnujících mnoho tisíců zraněných. Během těchto konfliktů došlo k nashromáždění mnoha významných ,,lessons learned‘‘ pro aktualizaci těchto zdravotnických postupů. Od samotného vzniku byly guidelines mnohokrát doplněny komisí pro TCCC (CoTCCC) o nové postupy přednemocniční péče o trauma pacienta a to jak z Iráku, tak i Afghanistánu. Stejně tak došlo k mnoha změnám i v oblasti implementace nových technologií a materiálů. Komise o těchto navrhovaných postupech vždy hlasovala. Každou změnu do guidelines předcházelo posouzení specifických klinických intervencí a před zavedením změny byly pečlivě zváženy, revidovány a debatovány důkazy pro konkrétní medikaci, pomůcku nebo postup. Například než byl představen nový hemostatický obvaz, junkční turniket nebo X-Stat, bylo každé z nich pečlivě zhodnoceno a pokud bylo doporučeno, přidalo se do konkrétní sekce. Výsledkem tohoto cíleného přístupu zůstaly některé sekce po dlouhou dobu neměnné. Aby se tento problém vyřešil, autoři navrhovaných změn pečlivě revidovali celé guidelines a navrhli změny všude tam, kde bylo potřeba. Autoři navrhovali změny verze 160603 v bodech, které vyhovovali jednomu nebo více následujících kritérií.

1) Změna byla všeobecně spíše taktická, nežli zdravotnická. Autoři pociťovali nutnost vyzdvihnout důležitost taktické složky systému TCCC. Taktické manévry, zahrnující péči o zraněného jsou rozsáhle zahrnuty v doktríně a nezdravotnickém výcviku.

2) Změna byla nepatrnou modifikací slov v již existujících guidelines. Na mnoha místech autoři pouze doporučili bližší vysvětlení některých pojmů beze změn znění samotného doporučení.

3) Změna, myšleno po klinické stránce, byla jasně srozumitelná. Změny s klinickým dopadem byly zahrnuty v takových případech, kdy autoři pociťovali, že by změna mohla být snadno přijata komisí pro TCCC.

4) Potenciální změny, zjištěné během tohoto procesu, u kterých se předpokládalo, že by vyžadovaly mnohem rozsáhlejší revizi komisí (například odstranění druhé dávky TXA), byly z tohoto návrhu vyňaty. Komise tyto body vyhodnotila jako změny hodné samostatné revize, u kterých se bude postupovat obvyklými kroky.

Podrobné informace k doporučeným změnám:

1) Přidání „Zbudování bezpečného perimetru v úvodu fáze Tactical Field Care (TFC)“:

TC3 guidelines až do současnosti nezmiňovaly bezpečnost jako nejdůležitější taktický prvek při přechodu na úroveň TFC tak, jak tomu bylo při „opětování palby“ v Care Under Fire (CUF). Je důležité rozpoznat, že se reakce jednotky na situace se zraněnými, musí shodovat se standardními operačními postupy během taktických manévrů, kde je bezpečnost jednotky vždy hlavní prioritou. Taktická bezpečnost, povědomí o situaci a připravenost na kontakt s nepřítelem, jsou priority během všech fází taktické operace, obzvláště pak při zřizování obranné pozice, jakou je Casualty Collection Point (CCP). Činnost je podobná tzv. „Scene safe“ (zhodnocení bezpečnosti v místě incidentu), ke kterému dochází při výcviku zdravotnických záchranářů. Po kontaktu s nepřítelem, při kterém došlo ke vzniku zranění, se jednotka zaměřuje na získání taktické převahy a snížení nebo eliminaci hrozby. Když je tato část hotova, přesouvá se pozornost na zajištění bezpečnosti: sčítání personálu, munice, zbraní a vybavení a ošetření zraněných s jejich přesunutím do CCP. V souvislosti s „Infantry battle drill“je prvním opatřením zajištění 360° bezpečnostního perimetru. Toto úsilí se může rozrůst, aby zahrnovalo zbudování pozorovacích míst, sektorů palby a umístění zařízení včasného varování. V souvislosti s tím  je při budování CCP prvním opatřením vytvoření bezpečnostního perimetru. Bezpečnostní perimetr je také důležitý při třídění a odsunu zraněných dovnitř a ven, přes tzv. „choke points“. Taktická hrozba, která produkuje zraněné, může být snížena, avšak ne zcela eliminována a může se rychle vrátit. Dokonce pokud není CCP ještě plně vybudováno a jednotka je během probíhající péče o zraněné napadena, TFC musí být ukončena a jednotka v silném obranném postavení chrání zraněné a zachránce a přesouvá se tím opět do fáze CUF. Je důležité, aby byl taktický kontext TCCC guidelines vždy vyzdvihován jako predominantní faktor a aby prvním krokem v TFC bylo zbudování bezpečnostního perimetru.

2) Specifikování „Zajištění zbraní a komunikačního vybavení zraněného, se sníženým stavem vědomí v TFC“:

Bojová traumata jdou mnohdy ruku v ruce se změnou stavu vědomí, způsobeným šokem, mozkolebním poraněním nebo aplikací opioidních analgetik. Zbraně takovýchto pacientů by měly být vybity a zajištěny, aby se předcházelo jejich nevhodnému nebo nebezpečnému použití.

Podobně by mohl být úkol ohrožen nesprávně předanými informacemi na velení, z úst zraněného se změněným stavem vědomí.

3) Přidání odstavce „Massive hemorrhage“ jako první zdravotnické intervence v TFC a Tactical Evacuation Care (TACEVAC)

V prvotních verzích TC3 guidelines bylo zevní masivní krvácení kontrolováno buďto končetinovými turnikety nebo hemostatiky a to již v CUF. Nicméně zdravotnický personál v komisi pro TCCC připomínal, že použití hemostatik vyžaduje minimálně 3 minutovou dobu aplikace přímého tlaku, pro kterou není v CUF využití, s přihlédnutím na časovou tíseň a rizika spojená s přítomností aktivní hrozby. V souvislosti s tím byla hemostatika přesunuta do TFC, avšak nebyla přidána žádná zmínka o tom, že by na začátek TFC měla být zařazena kontrola pokračujícího masivního krvácení, jakožto úvodní zdravotnické intervence. V TFC sekci posledních guidelines bylo nicméně masivní krvácení zmíněno až po kategorii dýchacích cest (Airway) a dýchání (Breathing). Ať již v 160603 guidelines nebo 8. Military edition PHTLS, je kontrola masivního krvácení jediným terapeutickým zákrokem v CUF a kontrola masivního krácení je primárním bodem zájmu v TFC. Hojně rozšířený akronym MARCH odráží skutečnost, že při péči o trauma pacienty v boji, je první prioritou právě kontrola masivního krvácení. Stejným a prvořadým zájmem je přidání kontroly masivního krvácení do akronymu CABCD a „THREAT“ (Threat supression, Hemorrhage control, Rapid extraction, Assessment by provider and Transport).

4) Změna názvu sekce z „Breathing“ na „Respiration“. Sekce „Breathing“ byla vybrána jako název třetího odstavce fáze TFC v původním dokumentu, aby doplnila tradičně používaný vzorec CABCD. Nicméně v TCCC guidelines by mělo písmeno této kategorie vyjadřovat mnohem více, nežli jen ventilaci. Má spojitost také s poraněním/poraněními hrudníku a jejich ošetřením. Nadpis ,,Respiration/Breathing‘‘ mnohem více vyjadřuje aktuální obsah této sekce.

5) Změna názvu sekce „Bleeding“ na „Circulation“ a vytvoření první podsekce „Bleeding“, spolu se zahrnutím pánevních pásů, odstranění nebo dublování TQ (přidání dalšího/dalších turniketů) a zaznamenání časů TQ do této podkategorie. Následování subkategorie „Bleeding“ (krvácení) se subkategoriemi „IV access“ (žilní vstup), „TXA“ (Tranexamová kyselina) a „Fluid resuscitation“ (tekutinová resuscitace). Názvu sekce „Bleeding“ byla původně v TCCC guidelines dána přednost k podpoření důležitosti kontroly krvácení u bojových traumat, před tradičním názvem „Circulation“ z terminologie ABC. Zřízením sekce „Massive hemorrhage“ však kategorie „Circulation“ získala mnohem konkrétnější význam. Pod pojem „Cirkulace“ je dřívější sekce „Krvácení“ mnohem vhodnější jako první podkategorie. Měla by zahrnovat nedávnou změnu do TCCC guidelines a to konkrétně aplikaci pánevních pásů a stejně tak i v minulosti publikované body aplikace a re-aplikace zaškrcovadel. Po subkategorii „Bleeding“, by měla následovat subkategorie i.v. vstup, Tranexamová kyselina a tekutinová resuscitace.

6) Posun v zahájení pulzní oxymetrie již od kategorie Respiration/Breathing. Od roku 2017 již není pulzní oxymetrie zmiňována až v bodě 10 úrovně TFC, ale mnohem dříve, a to v bodě „Respiration“ v diskuzi o TBI (mozkolebních poraněních). Vyhnutí se hypoxii (u saturace nižší než 95%) je důležitým aspektem u pacientů v PNP s mozkolebním poraněním, jakožto prevence sekundárního poškození mozku. Zhodnocení oxygenace vyžaduje pulzní symetrii a z toho důvodu byla navržena změna přesunu do bodu 3.

7) Přidání „známou nebo předpokládanou inhalaci kouře“, jako indikaci pro aplikaci kyslíku, pokud je dostupný. Současné indikace pro aplikaci kyslíku, pokud je dostupný v bojovém prostředí, zahrnují nízkou saturaci kyslíku podle ukazatelů pulzní oxymetrie, poranění spojená s poruchou oxygenace, pacienty v bezvědomí, zraněné s mozkolebním poraněním (udržení saturace na 90%), zraněné v šoku a zraněné ve vysokých nadmořských výškách. Zranění, kteří utrpěli popáleniny, mohli zároveň inhalovat toxické částice zahrnující kouř a oxid uhelnatý. Inhalace kouře a otrava CO jsou obzvláště pravděpodobné u scénářů, kde došlo k požárům ve vozidlech nebo v jiných uzavřených prostorách. Kouř a jiné produkty hoření mohou způsobovat přímé plicní poškození, vedoucí ke zhoršení oxygenace. Oxid uhelnatý obsazuje vazby na hemoglobinu a tím zabraňuje přenosu kyslíku do tkání. Navíc je karboxyhemoglobin chybně odečítán pulzními oxymetry jako kyslíkem saturovaný hemoglobin. Zraněný, který utrpěl otravu CO, může být značně hypoxický ve světle normálních hodnot saturace kyslíkem. Z těchto důvodů by mělo být zahájeno podávání kyslíku co nejdříve je to možné, u případů předpokládané nebo známé inhalace kouře, bez ohledu na úroveň saturace kyslíkem. Indikace pro aplikaci kyslíku u popálených zraněných by měla být modifikována, aby zdůraznila zdravotnickému personálu potenciální potřebu podání kyslíku, obzvláště pak, má-li pacient mozkolební poranění.

8) Nahrazení pojmu „wound side“ pojmem „bleeding site“ a to napříč celými TC3 guidelines, pokud hovoříme o kontrole krvácení. Pojem „wound site“ není dosti přesným v popisovací terminologii vzhledem k opatřením ke kontrole zevního krvácení. Raněná plocha může být rozsáhlá, obzvláště pak u pacientů, kteří mají zranění po výbuchu, avšak samotná poraněná oblast nemusí vždy krvácet. Pokud využíváme opatření ke kontrole zevního krvácení, jakými jsou zaškrcovala nebo hemostatika, cílem našeho zájmu by mělo být místo poškození a krvácející cévy.

9) Přidání odstavce „odstraň turniket, pokud jej není potřeba ke kontrole krvácení“ do podkategorie „Bleeding“. V TC3 je optimální pravidelně přehodnocovat stav zraněného a provedené terapeutické zákroky. Po prvním překontrolování pacientova stavu mohou cévy, které byly po vzniku úrazu původně ve spazmu, začít znovu krvácet, a turnikety, které byly původně úspěšné v kontrole končetinového krvácení, se mohou později uvolnit a umožnit rozkrvácení poranění. Po zbudování bezpečnostního perimetru a provedení všech M-A-R, by mělo být v TFC provedení jakékoli předchozí intervence zacílené na kontrolu zevního krvácení. To může zahrnovat utažení turniketů nebo aplikaci druhého turniketu, pokud jsou nezbytně nutné ke kontrole krvácení. Následně, pokud detailnější zhodnocení poraněného místa odhalí, že dříve aplikovaný turniket není zapotřebí, tak je možné jej odstranit. Ačkoli se může zdát zcela zřejmé, že by měl být turniket odstraněn, pokud to další překontrolování potvrdí, předchozí guidelines to specificky nestanovily. Je zde nutno poznamenat, že by turniket aplikovaný proximálně od traumatické amputace, neměl být odstraňován v přednemocničním prostředí, protože je zde riziko následného rozkrvácení a zároveň je zde absence ohrožení ischemií distální části končetiny, z důvodu její amputace.

10) Modifikace odstavce „kontroly distálního pulzu, pokud je to možné“ a to konkrétně bližší specifikace termínu „pokud je to možné“ v souvislosti s nemožností aplikovat tento postup u traumatické amputace. Současné znění v sekci „Bleeding“ obsahuje doporučení kontrolovat distální pulz, pokud je to možné. Bylo by vhodné upřesnit, že jediná okolnost, u které není možné kontrolovat distální pulz, je traumatická amputace.

11) Vysvětlení, že X-Stat na rozdíl od jiných hemostatických obvazů, není možné odstraňovat zdravotnickým personálem v polních podmínkách poté, co byl aplikován ke krvácejícímu zdroji, ale že je možné buďto přidat další hemostatikum X-Stat z aplikátoru a nebo aplikovat odlišné a komisí doporučované hemostatikum, přes již aplikovaný X-Stat. Předchozí guidelines doporučovaly, aby v případě, že aplikace hemostatického agens (Combat gauze, Celox gauze nebo Chito gauze) není efektivní v kontrole krvácení, obvaz může být odstraněn, znovu aplikován nový nebo je možné přidat další hemostatikum, k již prvotně aplikovanému. Toto však není případ hemostatika X-Stat. Jakmile jsou kompresní mikrotampony injektovány do ranné dutiny a došlo k jejich expanzi, mohlo by být obtížné je odstranit a o to by se rozhodně neměl zachránce pokoušet před chirurgickou revizí rány. Pokud došlo k aplikaci X-Statu a krvácení se nepodařilo dostat pod kontrolu, může být aplikováno více X-Statu (z dalšího aplikátoru) do ranné dutiny nebo je možné přes nefunkční X-Stat aplikovat hemostatikum doporučované komisí pro TCCC.

12) Bližší objasnění požadavků na zdokumentování turniketů. Předchozí guidelines doporučovaly následující: „rozhal a zřetelně označ všechna místa aplikovaných turniketů časem jejich aplikace“. „Použij nesmazatelný popisovač“. Informace, která by měla být navíc poskytnuta s časem úvodní aplikace, zahrnuje čas, kdy byl aplikován jakýkoli další turniket, čas konverze, čas odstranění turniketu a čas reaplikace.

13) Specifikování indikace pro zajištění nitrožilního nebo nitrokostního vstupu. TCCC guidelines do nedávna doporučovaly, aby byl i.v. nebo i.o. vstup zajištěn, pokud je to indikováno, avšak konkrétní indikaci nedoporučovaly. Vyvstala potřeba poskytnout bližší indikace a kritéria pro zajištění i.v. a i.o. (například potřeba aplikovat léky nebo tekutiny).

14) Více specifikovat text související s časovou urgencí a trváním ifúze TXA. Předchozí TCCC guidelines popisovaly aplikaci TXA následovně. „Aplikace 1g Tranexamové kyseliny do 100ml NaCl/RL co nejdříve je to možné, avšak ne později, nežli 3 hodiny po vzniku zranění“. Toto může být špatně vyloženo a pochopeno tak, že TXA by měla být podána co nejrychleji je to možné (např. v intravenózním bolusu), spíše nežli po dobu 10 minut, jak je výrobcem doporučováno.

15) Specifikovat, že by prevence hypotermie měla být zahájena společně s tekutinovou resuscitací, pokud je v terapeutickém procesu indikována. Formát guidelines popisuje posloupnost jednotlivých úkonů. V některých situacích však mohou určité výkony probíhat současně, obzvláště pak, pokud zde větší množství jedinců pomáhá s péčí o zraněného. Takovýmto případem může být prevence hypotermie. Tekutinová resuscitace může zabrat určité množství času, pokud aplikujeme krevní produkty nebo jiné náhradní roztoky. Je běžnou praxí a to ať již při výcviku nebo v boji, zahájit prevenci hypotermie současně se zajištěním i.v./i.o. a tekutinovou resuscitací. Ve většině taktických situací je s výhodou pro jednotku umístit pacienta na nosítka nebo jiný transportní prostředek, co nejrychleji to je možné. Nicméně bojové jednotky během výcviku a přezkoušení z ošetření pacienta běžně připravují nosítka co nejlépe je to možné, s již předem přichystanou izotermickou fólií, na kterou pacienta pokládají. Toto může být provedeno během toho, co jsou infundovány tekutiny, čímž se proces prevence hypotermie podstatně urychlí. Tento běžný přístup nebyl v guidelines doposud zahrnut. Jeho implementace je odrazem kazuistik z nedávných konfliktů, které již byly široce převzaty zdravotnickým personálem.

16) Vyřazení Cefotetanu, jakožto jednoho ze dvou doporučovaných antibiotik. TCCC guidelines doporučovaly buďto Ertapenem nebo Cefotetan, jako parenterální antibiotika volby. Tato antibiotika byla vybrána na základě jejich širokého spektra pokrytí a relativně malého množství nežádoucích účinků. V minulých letech bylo potřeba zvážit další dva faktory. Nedávná revize antibiotických možností v TC3 doporučila Ertapenem jako parenterální antibiotikum první volby a další studie užívání antibiotik v programu TC3 odhalila, že byl Cefotetan využíván velmi zřídka, zatímco Ertapenem je aplikován mnohem častěji. Seznam potřebných léků pro zdravotníky tudíž v současnosti zahrnuje pouze Ertapenem a vyřazuje Cefotetan.

17) Přidání požadavku na dokumentaci výsledků „Rychlého polního testu zrakové ostrosti u zřejmých poranění oka nebo podezření na poranění oka“. Do nedávna doporučovaly TC3 guidelines provádění rychlého polního testu zrakové ostrosti před zakrytím oka pevným očním krytem a podáním antibiotik. Guidelines nicméně nespecifikovaly, že by se výsledky testu měly zaznamenat do TCCC casualty card. Výsledky tohoto včasného testu zrakové ostrosti mohou být pro očního specialistu, který se bude později o poraněné oko starat v kontinuu péče, důležité.

18) Doporučení „rozšířeného elektronického monitoringu v TFC, pokud je technologie na této fázi dostupná“. Předchozí verze guidelines požadovaly, aby rozšířená elektronická monitorace byla zahájena až ve fázi TACEVAC. Předpoklad je, že požadované vybavení k provedení monitorace nebude v TFC dostupné, což zanechalo pulzní symetrii, jako jediný aplikovatelný způsob monitorace vitálních známek na této úrovni péče. To však nemusí být vždy pravidlem, obzvláště pokud je bojová operace podporována vozidlovými konvoji. Guidelines by měly zahrnovat možnosti rozšířené elektronické monitorace, podobné TACEVACu, a to kdykoliv bude tato technologie dostupná. Navíc v podmínkách moderního bojiště může být ROLE 1 nebo FOB se zdravotnickou kapacitou, pokračující součástí úrovně TFC, přičemž tyto lokace jsou plně schopné poskytnout rozšířenou monitoraci.

19) Změna názvu balíčku s perorálními léky z „Combat Pill Pack“ na „Combat Wound Medication Pack“. Pojem využívaný v předchozích guidelines se změnil v logistickém názvosloví na „CWMP“. Tento nový „zásobovací“ název je jedinou změnou, kdy samotný obsah/složení a poměr perorálních léků, zůstává neměnný.

20) Rozšíření bodu, týkajícího se komunikace v TFC tak, aby zahrnoval jak komunikaci s taktickým velením a evakuačním prvkem, tak i se samotným zraněným. Snaha přidat podobný bod i do kategorie TACEVAC. Do nedávna řešily TC3 guidelines pouze nutnou potřebu konzultace poskytované péče se samotným zraněným. Bez ohledu na důležitost komunikace s pacientem, toto doporučení ignoruje ostatní komunikační potřeby. Jedinec poskytující péči by se měl také ujistit, že požadavek na zdravotnickou evakuaci je přijat, pokud byl dříve požadován. Požadavek na evakuaci musí obsahovat 9-Line medevac request (9-liner), v závislosti na charakteru operace v daném prostoru a stejně tak může obsahovat i MIST (Mechanism of Injury, Injuries, Signs and Symptoms, Treatment) report. Zachránce poskytující neodkladnou péči zraněnému by se měl ujistit, že je taktické velení informováno o stavu zraněného. Pokud je to dostupné, je užitečné komunikovat se zdravotnickým personálem na evakuační platformě, stejně jako se zdravotníky na vyšší úrovni zdravotnické péče.

21) Přidání sekce, týkající se přípravy pacienta na samotnou evakuaci a to na závěr sekce TFC. Tento přechod z TFC do fáze TACEVAC je prvním a jedním z nejdůležitějších bodů, předání pacienta v kontinuu péče. Přesunutí zraněného z TFC do TACEVAC zahrnuje jeho přípravu na transport jednou z možných evakuačních platforem: letadlo, vozidlo, loď/člun. Existují běžná opatření pro všechny evakuační platformy, které by měl zachránce u pacienta připravit, avšak ty prozatím do guidelines zahrnuty nebyly. Přidáním základních standardů do péče o zraněného, jakými je zajištění volných konců obinadel a popruhů, označení zraněného a doplnění TCCC casualty card, by mělo pomoci hladkému předání pacienta, personálu TACEVAC.

22) Přidání sekce přechodu péče z TFC do TACEVAC. Přechod péče z fáze TFC do TACEVAC, zahrnuje jak taktickou, tak i zdravotnickou složku, kde jednotka, pečující o zraněného, předává pacienta zdravotnickému personálu. K tomu mnohdy dochází v hlučném prostředí běžících rotorů, na ocasní části letadel nebo zadní části obrněných vozidel, popřípadě na malých člunech s běžícími motory, houpajících se na vlnách. Pro úspěšné předání všech důležitých informací, by mělo být provedeno maximum, abychom snížili rušení, při předávání/přebírání pacienta a informací o pacientově zdravotní situaci. Taktický prvek se musí vždy přesvědčit o tom, že místo evakuace (přistávací místo, bod vyzvednutí pozemní ambulancí, břeh vodního toku/plochy) bylo vybráno vhodně a je zabezpečené před příchodem evakuační platformy. Taktický prvek posléze přesouvá zraněného/zraněné na samotné místo vyzvednutí. Je důležité, aby velitelé taktických prvků měli přehled nejen o zraněných, ale i o členech týmu, kteří zraněné přesouvají. Důležité je předat spolu s pacientem co nejvíce informací. Minimem jsou informace o tom, zda je pacient stabilní nebo nestabilní, o zjištěných zraněních a poskytnutém ošetření. Všechny informace by měly být zdokumentovány na TCCC casualty card. Jakmile personál TACEVAC platformy přebere pacienty, měl by pacienty roztřídit a ujistit se o jejich vhodném umístění z důvodu co nejlepšího přístupu během převozu. Zranění musí být zajištěni v souladu s pravidly a bezpečnostními požadavky dané evakuační platformy. Personál na palubě TACEVAC by měl dvakrát překontrolovat všechny jistící pomůcky zraněných a překontrolovat všechny předchozí opatření a terapeutické procedury.

 

Příspěvek do sborníku od prap. Bc. Jaroslava Duchoně, DiS.